Πολιτική Απορρήτου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Γενική Γραμματεία Πολικής Προστασίας στο πλαίσιο συμμόρφωσής τους με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ») και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», δεσμεύεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά την υπηρεσία που παρέχεται στον πολίτη να αποστέλλει δωρεάν τηλεπικοινωνιακό μήνυμα (sms) στον ειδικό αριθμό 13033 απευθείας από το κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου κάθε φορά που ο πολίτης εξέρχεται της οικίας του .
Η Γενική Γραμματεία Πολικής Προστασίας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Για το λόγο αυτό έχει εκπονήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων προκειμένου να ενημερώσει τα ανωτέρω πρόσωπα σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων.

ΟΡΙΣΜΟΙ

α. «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – EU GDPR): Κανονισμός 2016/679 της Ε.Ε., της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)»
β. «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα – προσωπικά δεδομένα: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.»
γ. «Ειδικές κατηγορίες (ευαίσθητα) προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Περιλαμβάνουν και δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα.»
δ. «Επεξεργασία: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.»
ε. «Υπεύθυνος επεξεργασίας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.»
στ. «Εκτελών την επεξεργασία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.»
ζ. ««Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων»: τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (στην παρούσα Πολιτική Δεδομένων, Υποκείμενα των Δεδομένων είναι οι χρήστες της ως άνω υπηρεσίας, είτε ταυτοποιούνται, είτε όχι, για τη χρήση υπηρεσίας.»
η. «Τρίτος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.|»
θ. «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.»

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται είναι : όνομα, επώνυμο, διεύθυνσης κατοικίας/διεύθυνσης εργασίας, δεδομένα που αφορούν τον σκοπό / προορισμό της μετακίνησης, συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης του προορισμού, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τηρούνται και περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για την πρόσβαση στην ως άνω υπηρεσία που παρέχεται στον πολίτη για την εκπλήρωση του σκοπού που συνίσταται στην προστασία της δημόσιας υγείας και τον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού COVID και αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για τον παραπάνω σκοπό. Τα δεδομένα τηρούνται από την Γενική Γραμματεία Πολικής Προστασίας για το χρονικό διάστημα από την αποστολή του γραπτού μηνύματος του πολίτη στο 13033 και μέχρι την απάντηση που λαμβάνει ο πολίτης. Όταν ο πολίτης λαμβάνει την απάντηση στο κινητό του τα προσωπικά του δεδομένα είτε διαγράφονται είτε ανωνυμοποιούνται και τηρούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Γενική Γραμματεία Πολικής Προστασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για την άσκηση των προβλεπόμενων στο νόμο αρμοδιοτήτων του, τη συμμόρφωσή του με τις νόμιμες υποχρεώσεις του που απορρέουν από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, την εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί. Η συλλογή και τήρησή τους επιβάλλεται για σκοπούς υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για την καταπολέμηση του ιού Covid-19 και προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της τήρησης της των μέτρων για την μετακίνηση των πολιτών με τρόπο που να εξυπηρετεί τα πρόσωπα, όταν η μετακίνηση είναι επιβεβλημένη.

ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Γενική Γραμματεία Πολικής Προστασίας δεν διαθέτει ή διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών της υπηρεσίας σε τρίτους.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ

Εξουσιοδοτημένοι Υπάλληλοι του Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων και η Γενική Γραμματεία Πολικής Προστασίας στα πλαίσια των καθηκόντων τους ή συνεργαζόμενοι Πάροχοι στο πλαίσιο υποστήριξης της υπηρεσίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Γενική Γραμματεία Πολικής Προστασίας συμμορφούμενη πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ικανοποιεί και διευκολύνει την άσκηση των προβλεπόμενων κατά ΓΚΠΔ δικαιωμάτων των Υποκειμένων, εφόσον προσφέρεται εν προκειμένω δυνατότητα πραγματικής άσκησης, τα δεδομένα των οποίων συλλέγονται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της εξάπλωσης του ιού covid-19, ήτοι:
• Το δικαίωμα πρόσβασης προκειμένου να ενημερωθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Πολικής Προστασίας, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους.
• Το δικαίωμα διόρθωσης προκειμένου να διορθωθούν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων σας.
• Το δικαίωμα διαγραφής αυτών προκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ, να διαγραφούν τα δεδομένα σας από τη Γενική Γραμματεία Πολικής Προστασίας.
• Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχετε ασκήσει το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.
• Το δικαίωμα στη φορητότητα προκειμένου να παραλάβετε τα δεδομένα σας σε ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσετε σε τρίτον.
• Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανακαλώντας – εφ’ όσον είχε απαιτηθεί – την συγκατάθεσή σας, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί καταχωρούνται για τον ελάχιστο χρόνο τήρησης τους σε συστήματα, τα οποία παρέχουν επαρκή διασφάλιση και χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων που καταγράφονται, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Η ασφάλεια και η προστασία όλων των δεδομένων ενισχύεται με τη χρήση και συνύπαρξη πρόσθετων προγραμμάτων ασφάλειας αυτών. Περαιτέρω, εφαρμόζονται αυστηρά οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων από ενδεχόμενη αλλοίωση, απώλεια, μη προβλεπόμενη ή παράνομη επεξεργασία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τη αποστέλλοντας στην φόρμα, για την υποβολή οποιουδήποτε ερωτήματος αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. Εάν εξαιτίας της πολυπλοκότητας ή του πλήθους των αιτημάτων, αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, η προθεσμία επεκτείνεται για άλλους δύο μήνες κατόπιν ενημέρωσής σας.

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ?

Επικοινωνήστε Μαζί μας στη φόρμα για Ερωτήσεις Σχετικά με Επιστροφές Χρημάτων και Επιστροφές.

Η Ιστοσελίδα για να Εξασφαλίσει την Σωστή Λειτουργία Χρησιμοποιεί Cookies και άλλες Τεχνολογίες Καταγραφής. Όλες οι Πληροφορίες που Συλλέγονται είναι Αθροιστικές και Φυσικά Ανώνυμες. Για να Συνεχίσετε να Σερφάρετε θα πρέπει να Αποδεχτείτε τα Cookies.